Tagged: Home Broker

0

นายหน้าขายบ้าน (Home Broker) กับสิ่งที่ควรรู้

มาคุยกันต่อเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าขายบ้าน (Home Broker) จากที่คุยค้างไว้ในบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งคุยไปแล้วถึงเรื่องของการร่างสัญญาฝากขายว่ามีข้อตกลงใดที่ควรระบุไว้ในสัญญา และสิ่งที่นายหน้าจะต้องทำในการทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากขาย